HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Tečaj je organiziran na način da se teorijska znanja stječu kroz predavanja i Priručnik koji ćete dobiti prije održavanja tečaja, praktične vještine na stanicama vještina te na kraju radionice s prikazima pojedinačnih slučajeva interaktivno s voditeljima radionica rješavate konkretne zadatke. Uvažavajući razlike koje proizlaze iz odgovornosti i djelokruga rada, a s ciljem da unaprijedimo timski rad, tečaj je zamišljen na način da je većina predavanja namijenjena svim polaznicima (doktorima medicine i medicinskim sestrama-tehničarima, dok je dio predavanja i radionica odvojen.

Literatura koja se koristi na tečaju je priručnik Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini, izdavač Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tečaj će biti bodovan od Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA